Партии по дебютам B31-B32


Adams,M - Kasimdzhanov,R 1/2
Adams,M - Leko,P 1/2
Adams,M - Leko,P 1/2
Adams,M - Van Wely,L 1/2
Akopian,V - Ponomariov,R 1-0
Anand,V - Ivanchuk,V 1/2
Anand,V - Leko,P 1/2
Anand,V - Radjabov,T 1/2
Bologan,V - Kramnik,V 1/2
Bologan,V - Lautier,J 1-0
Bologan,V - Leko,P 1/2
Bologan,V - Malakhov,V 1/2
Elwert,H - Van Oosterom,J 1/2
Gelfand,B - Van Wely,L 1-0
Grischuk,A - Leko,P 1/2
Grischuk,A - Leko,P 1/2
Grischuk,A - Leko,P 1/2
Grischuk,A - Ponomariov,R 1/2
Grischuk,A - Radjabov,T 1-0
Grischuk,A - Radjabov,T 1-0
Grischuk,A - Radjabov,T 1/2
Grischuk,A - Shirov,A 0-1
Grischuk,A - Van Wely,L 1/2
Grischuk,A - Volokitin,A 1-0
Kasimdzhanov,R - Leko,P 1/2
Kasimdzhanov,R - Shirov,A 1/2
Kasparov,G - Shirov,A 1/2
Leko,P - Van Wely,L 1-0
Leko,P - Van Wely,L 1/2
Leko,P - Van Wely,L 1-0
Morozevich,A - Anand,V 1-0
Morozevich,A - Ivanchuk,V 1-0
Morozevich,A - Kasimdzhanov,R 1-0
Morozevich,A - Kramnik,V 0-1
Morozevich,A - Svidler,P 1-0
Ponomariov,R - Kramnik,V 0-1
Ponomariov,R - Leko,P 1/2
Ponomariov,R - Van Wely,L 1-0
Ponomariov,R - Van Wely,L 1-0
Rublevsky,S - Grischuk,A 1/2
Rublevsky,S - Ponomariov,R 1/2
Shirov,A - Ivanchuk,V 1/2
Shirov,A - Kramnik,V 1/2
Shirov,A - Leko,P 1-0
Shirov,A - Leko,P 0-1
Shirov,A - Leko,P 1/2
Shirov,A - Radjabov,T 0-1
Shirov,A - Van Wely,L 1-0
Shirov,A - Van Wely,L 0-1
Smirin,I - Shirov,A 1/2
Sutovsky,E - Lautier,J 0-1
Svidler,P - Gelfand,B 1/2
Svidler,P - Grischuk,A 1-0
Svidler,P - Grischuk,A 1/2
Svidler,P - Ivanchuk,V 1-0
Svidler,P - Kasparov,G 1/2
Svidler,P - Kramnik,V 1/2
Svidler,P - Lautier,J 1-0
Svidler,P - Leko,P 1/2
Svidler,P - Leko,P 1-0
Svidler,P - Leko,P 1/2
Svidler,P - Leko,P 1/2
Svidler,P - Shirov,A 1/2
Svidler,P - Sutovsky,E 1/2
Svidler,P - Van Wely,L 1-0
Anand,V - Ponomariov,R 1-0
Anand,V - Ponomariov,R 1/2
Anand,V - Shirov,A 1-0
Carlsen,M - Radjabov,T 1/2
Ivanchuk,V - Radjabov,T 1-0
Kasparov,G - Lautier,J 1-0
Kramnik,V - Vallejo Pons,F 0-1
Leko,P - Shirov,A 1-0
Leko,P - Vallejo Pons,F 1/2
Shirov,A - Ivanchuk,V 1/2
Topalov,V - Shirov,A 1-0